*

Знаци и табели за безопасност » Предупреждаващи знаци

Предупреждаващи знаци

Предупреждаващи знаци. Знаците се поставят на подходящо място, на височина и позиция, така че да бъдат видяни и разбрани. В зависимост от изпълнението им знаците са: • знаци-табели • знаци-лепенки • светещи знаци Видиве: 1.Лесно запалим материал 2.Опасност от падане на окачени товари 3.Поддържащ горенето материал 4.Индустриални превозни средства 5.Токсичен материал / Warning: toxic material 6.Опасност от електрически ток 7.Силно магнитно поле 8.Биологична опасност 9.Нейонизиращо лъчение 10.Опасност от радиоактивно облъчване 11.Опасност от експлозия 12.Вреден материал 13.Разяждащ материал 14.Внимание: опасност 15.Лазерно лъчение 16.Ниска температура 17.Опасност от спъване 18.Висока температура 19.Опасност от падане
*